Kontakt

Konkurs Otwarte Drzwi 2014

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza XI edycję Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorską, których tematem badawczym jest niepełnosprawność w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym „Otwarte Drzwi”

Termin składania prac:
do 21 lipca 2014 r.

Miejsce składania prac:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Al. Jana Pawła II 13
00-828 Warszawa
z dopiskiem ,,OTWARTE DRZWI”
Prace można przesyłać pocztą lub składać osobiście w kancelarii PFRON.

Uczestnicy:
Do Konkursu mogą przystępować absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie. Prace do Konkursu może zgłosić: dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej.

Kategorie prac:
* rehabilitacja społeczna,
* rehabilitacja zawodowa oraz rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym,
* rehabilitacja medyczna (dotyczy rozwiązań mających wpływ na lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym).

Sposób składania prac:
Prace należy składać w wersji papierowej (zszytej w sposób trwały) w 1 egzemplarzu.
Do pracy należy dołączyć:

  1. wypełniony i opatrzony podpisami formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia,
  2. streszczenie pracy o objętości ok. 8 tys. znaków, które powinno zawierać:
  * prezentację przedmiotu pracy,
  * cel i przedmiot badań, najważniejsze pytania badawcze,
  * techniki badawcze,
  * najważniejsze wnioski wynikające z pracy i ich praktyczne wykorzystanie.
  3. recenzje pracy,
  4. płytę CD/DVD zawierającą wersję elektroniczną pracy, streszczenia oraz formularza zgłoszeniowego.

Na płycie należy umieścić w sposób trwały (np. niezmywalnym flamastrem) tytuł pracy oraz imię i nazwisko autora. W przypadku prac o objętości przekraczającej 200 stron maszynopisu, wymagane jest przesłanie dodatkowego egzemplarza w wersji papierowej, zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu Konkursu.

Wyniki konkursu:
Informacje o terminie rozstrzygnięcia Konkursu, wynikach oraz uroczystym finale zostaną podane odrębnym komunikatem na witrynie internetowej www.pfron.org.pl oraz www.pfron.org.pl/portal/bip .
O terminie wręczenia nagród Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni pisemnie.

Załączniki:

 • regulamin konkursu
 • formularz zgłoszeniowy
 • Osoby odpowiedzialne za organizację Konkursu w Biurze PFRON:
  Magdalena Karowska-Koperwas – tel. (22) 50 55 738
  Tomasz Wojakowski – tel. (22) 50 55 448
  e-mail: coi@pfron.org.pl