Kontakt

o BONie

Uniwersytet Śląski kieruje się nowoczesnym, przyjętym w całej Europie modelem interaktywnym traktowania niepełnosprawności. Zgodnie z nim osoba niepełnosprawna niezależnie od dysfunkcji może kształcić się na poziomie wyższym. Warunkiem jest zindywidualizowane podejście pozwalające na zdefiniowanie trudności, jakie powoduje dana dysfunkcja oraz ustalenie sposobów ich niwelowania, a następnie wprowadzanie niezbędnych rozwiązań alternatywnych i dostosowań technologicznych oraz organizacyjnych.

W 2001 roku w Uniwersytecie Śląskim powołany został Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych, a następnie osoba koordynująca program dostosowania uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym samym roku zewidencjonowano ponad 90 studentów z różnego typu dysfunkcjami. Obecnie w Uniwersytecie Śląskim kształci się ponad 450 niepełnosprawnych studentów i doktorantów. Wobec tak dużej liczby studentów i doktorantów ze specyficznymi potrzebami koniecznym stało się wsparcie kadrowe, co zaowocowało utworzeniem w kwietniu 2009 r. Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Śląskiego pełni rolę centrum wsparcia dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, a także osób z trudnościami w uczeniu się. Aby jak najlepiej realizować to zamierzenie, konieczne jest podejmowanie działań, które umożliwią osobom niepełnosprawnym równy dostęp do źródeł wiedzy, nowych programów kształcenia i nowoczesnych rozwiązań technologicznych ułatwiających kształcenie się i prowadzenie badań naukowych. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych we współpracy z innymi pracownikami oraz środowiskiem studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami na bieżąco zajmuje się rozpoznawaniem potrzeb i problemów tej grupy osób.

Do szczególnych zadań Biura ds. Osób Niepełnosprawnych należy:

  • ułatwienie dostępu studentom i doktorantom z niepełnosprawnościami do uzyskania wyższego wykształcenia na Uniwersytecie Śląskim;
  • dostosowywanie wymogów formalnych i struktur administracyjnych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
  • usuwanie barier w dostępie do zasobów informacyjnych i zajęć dydaktycznych – współpraca z bibliotekami uczelnianymi mająca na celu zwiększenie ich dostępności dla osób niewidomych i niedowidzących;
  • integracja i promocja środowiska studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami;
  • kształtowanie przychylnych postaw wobec osób z niepełnosprawnością;
  • propagowanie programów PFRON, szczególnie "Aktywny Samorząd";
  • informowanie kandydatów na studia o możliwościach kształcenia się przez osoby z niepełnosprawnością na Uniwersytecie Śląskim.

Zapraszamy do korzystania z organizowanego przez nas wsparcia wszystkich studentów i doktorantów (także tych, którzy nie posiadają aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności). Do każdego problemu podchodzimy indywidualnie, a informacje które zostają nam przekazane są poufne.