Kontakt

„Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych" - rekrutacja do Projektu

Fundacja Aktywizacja oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizują dwuletni, ogólnopolski projekt „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych".

„Postaw na pracę" to hasło przewodnie tego projektu, który skierowany jest do niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów oraz pracodawców.

Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.6 PFRON – projekty systemowe.

Patronat honorowy nad projektem sprawuje Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz.

Celem projektu jest pomoc osobom niepełnosprawnym w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy oraz zdobyciu nowych umiejętności i kwalifikacji poprzez szkolenia, kursy zawodowe, praktyki i staże zawodowe.

Do projektu zapraszamy osoby:

 • Posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • Zamieszkujące tereny wiejskie i małe miasta (do 25 tys. mieszkańców),
 • Nieaktywne zawodowo lub bezrobotne,
 • W wieku: 16-59 lat (kobiety) oraz 16-64 lat (mężczyźni).

W ramach projektu Uczestnicy i Uczestniczki będą mogli bezpłatnie skorzystać m.in. z:

 • Doradztwa zawodowego i prawnego,
 • Warsztatów umiejętności społecznych,
 • Indywidualnie dobranych szkoleń (m.in. z obsługi komputera, księgowości, prowadzenia działalności gospodarczej),
 • Płatnych staży,
 • Praktyk zawodowych,
 • Wsparcia trenera pracy pomagającego osobie niepełnosprawnej w adaptacji w nowym miejscu pracy,
 • Dofinansowania na pokrycie kosztów rozpoczęcia lub kontynuacji nauki,
 • Warsztatów wyjazdowych.

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie proszone są o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i udziału w Projekcie i zgłoszenie się do Pani Violetty Kulik do dnia 19. 03. 2014 r. (środa).

Ulotka informacyjna
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie