Kontakt

Stypendium specjalne - załącznik!

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Śląskiego wprowadza od nowego roku akademickiego, załącznik do wniosku o przyznanie stypendium specjalnego. Wypełniony załącznik należy wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium złożyć w dziekanacie. Wszystkie załączniki zostaną przesłane do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, które na bieżąco podejmuje działania mające na celu zwiększenie dostępność Uniwersytetu Śląskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Aby organizowane przez BON wsparcie było celowe i odpowiadało na realne oczekiwania niepełnosprawnych studentów konieczne jest zebranie informacji dotyczących ich potrzeb. Załączniki do wniosku o przyznanie stypendium specjalnego pozwolą na zebranie danych o problemach na jakie napotykają niepełnosprawni studenci i zaplanowanie działań stwarzające równe szanse dla wszystkich studentów. Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego i załącznika do niego można znaleźć na stronie www.student.us.edu.pl z zakładce „Do pobrania” (Wzory druków).