Kontakt

Płatne staże dla osób z niepełnosprawnością! - przedłużony nabór

Uniwersytet Śląski z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego realizuje Projekt pt: „Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Projekt jest realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Lider projektu) oraz Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego (Partner projektu) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna; Działanie 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej; Poddziałanie 1.3.6 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W Projekcie mogą uczestniczyć osoby, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (stopień znaczny lub umiarkowany) albo dowolny stopień niepełnosprawności + niepełnosprawność sprzężona.
Każdy z uczestników będzie miał opracowany Indywidualny Plan Stażu, zostanie objęty usługami trenera pracy, skorzysta ze wsparcia w zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowego oraz w zależności od potrzeb, ze wsparcia psychologicznego, indywidualnego i grupowego. Obowiązkowo każdy uczestnik weźmie udział w 3-miesięcznym stażu (zapewnianym przez FIRR, każdy stażysta otrzyma wynagrodzenie stażowe w wysokości 1450,00 zł brutto). Część beneficjentów w zależności od Indywidualnego Planu Stażu opracowanego wraz z coach’em, będzie mogła uczestniczyć w szkoleniach zawodowych, podnoszących kwalifikacje.
Główny cel Projektu, to podjęcie zatrudnienia przez Beneficjentów, którzy korzystają ze wsparcia i zrealizują staż.

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie proszone są o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie i wypełnienie Formularza zgłoszeniowego (tylko Załącznik nr 1). Formularze zgłoszeniowe należy złożyć do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych osobiście, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną do dnia 20. 05. 2013 r. (poniedziałek).
Złożenie Formularza zgłoszeniowego nie gwarantuje udziału w Projekcie.

UWAGA!
Nabór wniosków został przedłużony do 24. 05. 2013 (piątek).