Kontakt

"Aktywny Samorząd" - dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym

30 września upływa termin naboru wniosków od osób niepełnosprawnych o dofinansowanie w ramach Modułu II (kosztów nauki na poziomie wyższym)programu "Aktywny samorząd".

W module II programu "Aktywny Samorząd" uczestniczyć mogą osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które m.in. uczą się w szkole wyższej lub mają przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Program "Aktywny Samorząd" (moduł II) pozwala na dofinansowanie lub refundację kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym:

  • opłata za naukę (czesne),
  • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu),
  • dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Realizatora programu (samorządu powiatowego), a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową – datę stempla pocztowego.

Szczegółowy opis programu "Aktywny Samorząd"
Zasady oraz załączniki programu "Aktywny Samorząd"